فارسی, هشتم کوشش

خلاصه ی فارسی زنگ سوم

تمرین های زنگ قبل مانده بود و آقای صادقی جمله های زنگ قبل را کامل کردند.


مدامم مست می داردنسیم جعد گیسویت

 ایشون گفتنداز زنگ قبل هر چه که جزوه دادم در این جمله مشخص کنید.

بعد از اینکه نوشتیم همه دست گرفتیم ‌.اول اقای مشیری جواب داد و غلط بود سپس آقای یوسفی جواب دادند مدامم مفعول است و درست بود.بعد از آن سراغ کلمه مست رفتیم.

و من گفتم مست مسند است چون با پرسیدن سوال چگونه می دارد مست می دارد.

برای کلمه نسیم ابتدا جمله را مرتب کردیم چون به سختی می توانستیم نقش آن را پیدا کنیم و این گونه نهاد شد.چون که گفتیم نسیم جعد گیسویت مرا مست می کند و با پرسیدن سوال نهاد نقش آن مشخص شد.بعد از آن تکالیف را دیدند که باید فعالیت نوشتاری درس ۴ را می نوشتیم.۷۵٪ کلاس رفته بود که سراغ کتاب رفتیم و شعر جدید را خواندیم و معنی کردیم.