پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

5/9/02 یکشنبه زنگ اول

آقای ناصری به طور ناراحت گونه ای جواب برگه های امتحانیمان را دادند و از نتایج زیاد راضی نبودند. سپس گفتند:{سه شنبه ازمونی خواهند گرفت}. بعد به سراغ درس جدید عربی رفتیم {چون گفته بودند کتاب های پیام ها را نیارید فقط کتاب و دفتر عربی}. بخش دوم و سوم الدرس الثانی را {فقط بدانیم هارا گفتند} درس دادند که درباره کلمات پرسشی در عربی بودند مثل من-ما که من یعنی چه کسی/ چه کسانی- ما یعنی چه چیزی/ چیست….. برای انها مثال هایی هم زدند.