زبان انگلیسی, هفتم هدف

کلاس زبان گروه B شنبه 4 آذر 1402

امروز آقای مهری بعد از ورود به کلاس درباره ی نمره های امتحان صحبتی مختصر کردند ولی بعد به تدریس پرداختند. امروز آقای مهری در ادامه درس 3 به اصطلاحات و نکات بیشتری پرداختند.

بعد از آن ماه ها را درس دادند و گفتند که در کتاب هم طلفظ انگلیسی هم فارسی و هم فرانسوی را یاد داده است. آقای مهری ادامه دادند که ما هرچند طلفظ فارسی روز های هفته را بلدیم ولی باید نحوه ی گفتار و نوشتار آن به انگلیسی را نیز بلد باشیم. همچنین معنی چند لغت به معنای تاریخ، ماه و سال به ما گفتند. و گفتند که بای این اصطلاحات را حفظ باشیم و یا حفظ کنیم.

حتی امروز از تاریخ تولدمان را به انگلیسی پرسیدند و هر کسی چیزی گفت مهر، آبان، آذر و بهمن….

مهمتر از همه اینکه فهمیدیم که خود استاد متولد آذر ماه هستند……

در پایان درس 3 امروز آقای مهری گفتند که از ماه ها تکلیف می دهند و ما باید بنویسیم.