قرآن, هفتم مسوولیت

مستند نگاری قرآن

به نام خدا
استاد وارد کلاس شدند.حضور و غیاب کردند و گفتند بعضی ها به هم کلاسی اصلا توجه نمی کنند.یعنی تکلیف هایشان را انجام نمی دهند.سپس گفتند که برای انجام تکالیف اولویت اول هم کلاسی است،اگر نشد به شماره 09137419873 در بله بفرستند و گفتند افرادی که نفرستادند تا امشب در بله بفرستند.
بعد گفتند که صفحه 29 را باز کنند.بچه هاخواندن همه بچه ها را صدا زدند و اشکالشان را جداگانه گفتند.بعد معنی آیات را خواندند.سپس استاد گفتند چه کسی می تواند داستان حضرت نوح را تعریف کند؟بعد گفتند حضرت نوح فقط 95 سال پیامبری کرذه بعد یکی از بچه ها داستان حضرت نوح را گفت و استاد تکمیلش کردند.سپس گفتند هر کس سوالی داره بگه…
بعد بچه ها راجب داستان فلسطین و اسرائیل بحث کردند.بعد استاد راجب بندگی و تلاش صحبت کردند.اواخر کلاس استاد گفتند برای جلسه بعد صوت صفحه 34 را بفرستید سپس صفحه 30 و 31 را چک کردیم و بعد زنگ خورد.