زندگی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ سوم 1402/9/4

امروز اقای اخوان ادامه ی بحث جلسه ی قبل  راگفتند قرار بود بچه ها چشم بند بیارند اقای اخوان یک مورد گفتند تا نیمکری راستمان قوی شود که ان این است که زیاد تلویزیون تماشا نکنیم در ادامه گفتند چشم هایمان را با چشم بند هایی که اوردیم ببندیم و موضوع این اهنگ را که پخش میکنند را در ذهنمان تصور کنیم این اهنگ معنی سوره ملک بود که بیشتر بچه ها از صبگاه ان را حفظ کرده بودند بود بعد که صوت را گذاشتند همه ی ما چشمانمان را بستیم و کاری که استاد گفتند را انجام دادیم  بعد استاد گفتند در مرحله ی بعد می خواهیم به پایین برویم و این کار را انجام دهیم ما باید گرو هی به صورت قطاری که 4 نفر اول با چشمان بسته و نفر اخر با چشمان باز به نفر اول با علامت هایی که خود گروه معلوم کرده بودند فرمان می داد تا توپ را پیدا کند گروه 1 با گروه 2 در تاییم اول و گروه3 و گروه4 در تایم دو برای پیدا کردن توپ وارد مسابقه شده و بعد پایان بازی زنگ مدرسه به صدا در امد