اجتماعی, هفتم هدف

شنبه زنگ آخر 1402/9/4

آ قای دوستی تکالیف را دیدن وبچه ها از موقعیت استفاده کردن وتا دلتان بخواهد حرف زدن .
بعد یک خبر بد دادنکه که گفتند ما باید به درست برسیم ئباید هر جلسه یک یا دو درس را انجام دهیم و ما قش کردیم وما شروع کردیم به درس خواندن واول درس گفتنند که یک پرسش وپاسخ داریم آقا ما شروع کردیم به درس خواندن اول آقای پناهنده کل درس را خواندن وآقای دوستی شروع کردن به خواندن سوال ها و موضوع این درس همدلی همیاری در حوادث بود .
من موضوع چند مورد از سوال ها را می گویم
1_همدلی وهمیاری چیست
مردم کشور ما در حوادثی همدلی وهمیاری داشته اند
آیا هنگام حوادث وفقط به همنوعان خود کمک می کنیم
سازمان اهلال احمر چیست
و…
بعد چند نفر از دوستان آمدن برای پرسش وپاسخ ولی با شرایطی که استاد گفتن سه نفر استادن و همه مثبت گرفتن.
و استاد تکلیف ندادن
خدا حافظ