دروس

زنگ اوریگامی ۵ اذر ماه

اول که وارد کلاس شدیم استاد وارد نشده بودند کمی با بچه ها صحبت کردیم نا استاد بیایند و برایمان توضیح دادند که امروز یک اوریگامی جالب داریم و

اوریگامی جدید بسازیم همانطور که می‌ساختیم  بچه ها ایراد می‌گرفتند ومیگفتند چقدر اوریگامی کار سختی است واستاد در جواب گفتند گاهی اوقات ممکن است اوریگامی یکی از سخت ترین واعصاب خورد کن ترین کار های دنیا باشد

ودوباره به ادامه ساخت روباه انگشتی ادامه دادیم استاد درباره‌ی تا زدن وروش تازدن توضیح دادند که یکی از مهم ترین چیز ها در اوریگامی است واگر اشتباه انجام دهیم ممکن است کاغذ ما ببرد واصطحکام نداشته باشد

ساخت روباه ابتدا یک تا از وسط می خواهد وبعد از آن باید همان کاغذ را دوباره بصورت نصفی نا زد وبعد از آن لایه هارا باز کرده و سپس برای آن طرف دیگر هم این کار را می‌کنیم وبعد باید قطر را تا زد وان یکی هم همانطور بعد از آن باید برای ما به تعداد زیاد مربع  ایجاد شده باشد آن هارا دوباره به صورت داخل دادن دوضلع گوشه ی آخر مربع را تا میزنیم وهمین کار را انجام میدیم برای همه اش وسپس تا میزنیم