نگارش, هفتم هدف

2 / ۹ نگارش

استاد گفتند گروه یک بروند بیرون و با خودشان هماهنگ کنند که هرکس چیکار کند بعد وارد کلاس شدند استاد داوطلبان گفتند دست بگیرید تا به نوبت بخوانید گروه یک معلم بودند سه نفر نمره و یک نفر امضا و یک نفر هم معلم بود موضوع نگارش این هفته ۵ موضوع بود که برای هر موضوع باید ۴ جمله مینوشتیم چندین نفر خوب در انشا داشتیم از جمله آقای حسینی و احمدی و ….