نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش 1402/9/2

سلام

آقای محمدی وارد کلاس شدند وباشعری که معنی آن این بود شروع کرد اگر شادی کم بشه رخ افسرده و عقل ها ضعیف می شود

استاد به آقا صادقیان گفتند که صفحه ۳۸و۳۹ را بخوانند

امروز نوبت گروه ۲ شده بود که همیار معلم بشوند

آقای محمدی از بچه ها خواستند که موضوع هفته پیش را بخوانند

بچه ها چیز های خوبی را گفتند و نقد های خوبی کردند

استاد گفتند صفحه ۴۰را بخوانید تا در باره آن توضیح بدهم

گروه ۲  فیلی را آماده کردند که بچه‌ها آن را ببینند و هر گروه در باره آن توضیح بدهند

بعد استاد به آقای شیران گفتند که صفحه 40و41را بخواند

و استاد گفتند مانند صفحه 40 صفحه ۴۲ را بنویسید

خدانگهدار شما