دروس

علوم تجربی هفتم هدف

امروز آقای فیروزنیا برای امتحان میان ترمی که شنبه در تاریخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ قرار است گرفته شود چند نمونه سوال گفتند و بعد از آن روشی برای ما گفتند که برای چیز های حفظی خیلی به درد میخورد و این روش این طور بود که شکل آن کلمه را در ذهن داشته باشیم و قبل نوشتن آن آن را رو به هوا بنویسیم و شکلش را مجسم کنیم و زنگ بعد از ما به طور گروهی یک امتحان گرفتند و هر گروه یک برگه داشت و میگفتند باید سوالات رو بفهمید و نه حفظ کنید و بعد که گروه ها امتحان را به ایشان میدادند وی از آن ها سوال می پرسید که اطمینان کنند که همه ی گروه ها درس را یاد گرفتند