عربی, هفتم هدف

عربی سه شنبه ۸/۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم 

استاد که وارد کلاس شدند و گفتند که میخواهم آزمونکی از المعجم درس دو بخش اول بگیرند. ایشان گفتند که ۲ دقیقه وقت می دهم تا مروری از روی معجم بکنید ولی ما گفتیم که ۵ دقیقه اما استاد قبول نکرد و ۴دقیقه به ما وقت دادند و ما هم شروع به خواندن معجم  کردیم وبعد از ۵ دقیقه از ما خواستند تا برگه از دفتر خود جدا کرده و روی میز گذاشته و فرمودنند که من کلمه را می خوانم و شما هم کلمه را بنویسید و هم معنی آن را و قبل از آزمونک گفتند که نام ونام خانوادگی خود ر ا نوشته و نام کلاس خود را هم بنویسید و سطح های فلستین، اصفهان و تهران را انتخاب کردند و بعد از آزمون سراغ کتاب رفتیم و جمله های عربی کتاب را معنی کریم و در آخر درس هم جدول را کامل کردیم و رمز جدول را که پیدا کردیم زنگ خورد وبچه ها از کلاس بیرون رفتند.