هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ اول ورزش1402/9/2

بچه ها آن روز در اتوبوس بدون سر و صدا نشستند تا به مقصد رسیدیم وقتی به مقصد رسیدیم بچه ها با شادی به سمت ورزشگاه دویدند.آقای ملکی گفتند گرم کردن را شروع کنید تا بازی کنیم اما بعضی از بچه ها درست نمیدویدند ولی بعضی دیکر هم نرم و خوب می دویدند وبه خود اسیب نمی رساندند.بعد از نرمش های آقای الله یاری  تیم کشی شروع شد.در آن روز آقای الله یاری با زدن سه گل موفقشد تیم خود را نجات دهد و تیم آقای اعظمی موفق شدند با پنج برد بهترین تیم شوند.ولی کسانی که از نظر من بهترین ها بودند آقای زرگریان با دروازه بانی خوبشان آقای الله یاری با زدن سه گل و آقای شیران با دفاع خوبشان و گرفتن سه توپ از الله یاری هستند که براینازد های این روز انتخاب شدند.آقای ملکی آن روز از همه ی بچه ها یک تست گرفتند که نمره ها را وارد کنند.بعد از آن هم بچه ها سوار اتوبوس شدند و به مدرسه رفتیم