زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زنگ انگلیسی (گروهa) ۲۷ آبان ۱۴۰۲

ابتدا استاد وارد شدند و از من (مهران ثانی) خواستند تا ادامه بازی که در هفته قبل معرفی کردم و انجام دادم را انجام دهم من هم پای تابلو رفتم ، گروه بندی ها را مشخص کردم و بازی را شروع کردم. وقتی بازی تمام شد استاد خیام نکویی سریع رفتند سراغ درس ولی باز هم برای فکر کنم سومین بار میخواستند lesson 2 را بخوانیم و تمرین کنیم و ما هم این کار را کردیم. استاد همراه با درس از بچه ها پرسش و پاسخ هم انجام می دادند تا بفهمند که بچه ها بلد هستند درس را یا نه. 

بعد از آن که استاد این درس را با ما کار کردند کمی رفتند سراغ چیز های فرا تر از درس. ایشان در مورد …,we talk to us, he talk to them

ایشان بعد از آن به ما چند کلمه فارسی گفتند تا ما آنرا به انگلیسی بنویسیم.

در آخر هم تکلیف به ما صفحات ۳۲ و ۳۳ کتاب کار را دادند و جلسه را تمام کردند.