هفتم هدف, هندسه

حسین سلیمی . هندسه هفتم هدف . 1402/09/01

به نام خدا 

پاره خط را یاد اوری کردند.زاویه های باز و تند و راست و نیم صفحه را هم گفتند .

گفتند زاویه ی نیم ساز یک شکل را به دو قسمت تبدیل می کند و زاویه های رو به رو با هم مساوی هستند .

متمم=جمع زاویه ها90 درجه 

مکمل=جمع زاویهها 180 درجه

مثلث متوازی الاضلاع=همه زاویه ها 60 درجه و همه ان ها با هم برابرند . مثلث متواری الاضلاع را فقط یک جور می توان کشید .

اگر توی یک شکل روی خط های ان دو خط باشد با هم مساوی هستند .

چند ضلعی که یک زاویه یا بیشتر از 180 درجه باشد شکل مقعر یا کاو نام دارد.

ولی

اگر کم تر از 180 باشد شکل محدب یا کوژ نام دارد.

نقطه همیشه با حروف بزرگ انگلیسی و سر پیکان با حروف کوچک انگلیسی.

زاویه …

راست = 90 درجه 

تند = کم تر از 90 درجه

باز = بیشتر از 90 درجه

زاویه ی hot همان زاویه ی تند است .

زاویه متقابل به رس با هم مساوی هستند .

استاد تذکر دادند = باید در امتحان هندسه همه ی چیز ها را با دلیل بیان کنید وگر نه مثل تقلب است .

زاویه ی مثلث برای دو زاویه ی داخلی غیر مجاور .

زاویه ی خارجی برای زاویه ی مقعر یا همان کاو نیست.

خدا نگه دار دوستان . هندسه.هفتم هدف.حسین سلیمی