حساب, هفتم هدف

حساب پنچ شنبه 1402/9/2

آقای یادگاری وارد کلاس شدند ولی چون یک سری از بچه ها صدای زنگ را نشنیدند یکی از بچه ها آمد و گفت که زنگ خورده تا ما وارد سالن مدرسه شدیم دیدیم که آقا وارد کلاس شده بودند و به بچه ها گفتند که برون و برگه بگیرند وقتی بچه ها را آقای یادگاری در کلاس راه داد برگه های امتحان را پخش کرده بودند و نمرات را نوشته بودند که بالاترین نمره کلاس 19 بود و اینکه بیشتر نمره ها که کم شده بود به خاطر راه حل نداشتن بود و  گفتند که اگر کسی اعتراض دارد بیاید ولی اگر اعتراض درستی نداشت 0.25 کم میشود بعد گفتند که کتاب ها را در بیاوریم و بعد شروع به حل کردن کردند و مال همه ی بچه ها را چک کردند و بعد هم تکلیف جلسه بعد را گفتند که ص33 .35.34 را گفتند که برای دوشنبه انجام دهیم و بعد کلاس را تعطیل کردند