فارسی, هفتم هدف

چهار شنبه ۱ آذر هفتم هدف فارسی

استاد اول کلاس تکلیف ها را دیدند و بعد از آن ۲ نکته گفتند یکی اینکه تکلیف هارا وقت خودش انجام دهید دیگر وقت جبران ندارد و یکی دیگر اگر تعداد تکلیف های ناقص زیاد باشد باید از کلاس بیرون بروند و منفی هم میخورند و کتاب یکی از بچه ها گم شده اگر کتاب تا پایان امروز پیدا نشود از نمره ترم همه ی بچه ها۱ نمره کم میشود هم از کلاس هدف و هم مسولیت وبعد گفتند بخش جزوه رابیاورید و در بخش جزوه گفتند عنوان را نقش یابی بنویسید و توضیح ان عبارت ان از هر کلمه در جمله یک نقش دستوری دارد بخشی از دانش دستوری کلمه ها است ودرمورد فعل گفتند مهم ترین بخش جمله است که پیام و مفهوم را کامل و تعین تکلیف می کند فعل معمولان از انجام کار یا وجود کاری خبر میدهند ودر ادامه انها تعین کلمه هارا گفتند بعد از ان یک نرمش دادند و یک املا گرفتن