فارسی, هفتم هدف

زنگ فارسی سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۳۰

به نام خدا

استاد آمدند و اول از همه دفتر ها و تکالیف را چک کردند.

سپس ایشون جمله را توضیح دادن ابتدا فعل را توضیح دادند و گفتن فعل اصلی ترین بخش جمله است . سپس نهاد را را توضیح دادند و گفتند که نهاد کسی است که کاری انجام می دهد و اینکه نهاد بعضی وقت ها فاعل نیست بعضی وقت ها فاعل است. بعد گفتن که نهاد را می‌توان با دو سوال تشخیص داد. چه چیزی ؟ چه کسی ؟ را با فعل جمع می‌کنیم ولی خب این راه مطمئن نیست و ما

۱.باید اول نهاد را حدس بزنیم

۲.بعد باید حدس ها دا جایگزینی با (من .او.آن.آن ها.همه و…)کنیم

۳. اگر با جایگزینی فعل تغییر کرد آن نهاد است

این مراحل را باید انجام داد.

سپس استاد گفتن صفحه ۱۲ را نهاد ها را مشخص کنید بعد از ۳ دقیقه گفتن حالا با بغل دستی هایتان مقایسه کنید سپس با خود استاد آن ها را حل کردیم.

تکلیف برای فردا هم صفحه ۲۱ تا ۲۶ است و سوال ۱و۲و۹ صفحه ۳۶ و ۳۷ را باید کتاب کارپوچینو حل کنیم.