پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ اول28/8/02

قبل از امروز اقای ناصری به ما گفته بودند که به جای پیام ها عربی داریم. امروز اقای ناصری حدیثی را روی تخته نوشتند امام علی{ع}:از سرما در اغازش بپرهیزید و از پایانش استقبال کنید.چون سرما با بدن همان کاری را میکند که با درختان میکند؛ در آغازش میخشکاند و در پایانش می رویاند. بعد از ان به سراغ درس 2 بخش اول عربی رفتیم و واژه نامه[المعجم] را خواندیم و حفظ کردیم. بعد جواهر الکلام را انجام دادیم و از ان ها مسابقه برگزار کردیم.