پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

یکشنبه زنگ اول 1402/8/21

 امروز مدارس بدلیل الودگی هوا تعطیل شده بود برای همین درس پیام ها رادر سامانه  دنبال کردیم فر صت زیادی نداشتیم کلاس از ساعت 10 شروع شد تا 10:30 در این زمان کم استاد از بچه ها خواستند تا درس ششم را بخوانندمتن درس را که خواندند و تمام شد از یکی دیگر از بچه ها خواستند تا بخواند تا سر بیشتر بدانیم که رسیدیم استاد به یکی دیگر از بچه ها خواست تا اخر بیشتر بخوانند ودر اخر  یکی دیگر از از بچه ها را خواستند تا الهی را بخواند و کلاس را تمام کردند