دروس

یکشنبه زنگ اخر مهارت .اوریگامی

اول که وارد کلاس شدم  هرکس یک جایی نشست اما هنوز یکی دو نفر نیامده بودند پس برای آنها هم صبر کردیم تا ببیایند بعد که همه آمدند استاد اوریگامی خودرا برای ما معرفی کردند وکمی باهم صحبت کردیم بعد از آن از اولین کسانی که اوریگامی ساختند برای ما توضیح دادند ویکی یکی اسم آنها رفتند وتوضیح دادند بعد تعداد زیادی از نمونه کار های استادان بزرگ را به ما نشان دادند وماهم در باره‌ی آن ها از ایشان به تعداد زیاد سوال می‌رسیدیم

خب به نظر من منطقی است چون به هر حال ما تا به حال آثار به این زیبایی واین هنر جذاب را ندیده بودیم اگر هم دیده بودیم به ودرست کرده بودیم به این زیبایی نبود بعد برای ما توضیح می‌دادند کا همه‌ی این چیز های زیبایی که می‌بینیم از یک تکه کاغذ مربعی درست شده اند اما ما باور نمی کردیم بعد بیشتر در باره‌ی هنر اوریگامی توضیح دادند وگفتند برای کشور ژاپن است و مخترع  های باهوش آن هارا ساخته اند ویک چیز مهم در ژاپن به حساب می آید حتی برای مردم ژاپن خوش شانسی می آورد حتی داستان دختری گه ۱۰۰۰اوریگامی ساخته است وبه آرزویش رسیده است را گفتند