حساب, هفتم مسوولیت

پنجشنه 18ابان کلاس حساب

                                                                                           به نام خدا

اقای یادگاری در ابتدای کلاس حدیثی از ائمه روایت کردند و بعد به بچه ها گفتند امروز میخواهیم سوال های گروهی را حل کنیم ولی اول چند تا از سوالات باقی مانده از کتاب را حل میکنیم. بعد از مدتی که سوالات کتاب به پایان رسید اقای یادگاری شروع به بررسی  سوالات گروهی کردند و برای هر کسی که کامل نوشته بود مثبت میگذاشتند.ایشان از روی لیست به صورت رندم اسم صدا می زدند تا اینکه بخشی از سولات را حل کردیم. سپس تعدادی سوال به ما دادند که ماباید انها را تا هفته ی بعد حل کنیم و به کلاس بیاوریم. تعداد سوالات زیاد بود و بچه ها از این موضوع شاکی بودند و به معلم میگفتند که ما امتحان داریم وتکلیف بعدی حل مسائل فصل اول کتاب کار که مضربی از سه باشد و در همکلاسی هم یاداوری شده است.

                                                                                      موفق و پیروز باشید

                                                                                             پایان