دروس, قرآن, هفتم هدف

زنگ قرآن سه‌شنبه ۱۴۰۲/۸/۲۳

به نام خدا

در کلاس آنلاین استاد آمدند ولی به خاطر تاخیر بعضی از بچه ها کلاس را دیر شروع کردند و بعد از آن حضور و غیاب را آغاز کردند.

یکی یکی استاد صدا زدند فعالیت ها  جا  های خالی  صفحه ۲۶ و صفحه ۲۷را حل کردیم و نوشتیم  سپس پیام قرآنی را معنی اش را   کامل کردیم و خواندیم.

سپس رفتیم سراغ صفحه ۲۸‌ و درس حروف نا خوانا و استاد صدا زدند و بچه ها هر کدام قسمتی از آن را می‌خواندند.

تکلیف را استاد گفتند که صفحه ۲۹ را داخل همکلاسی تا یکشنبه آخر شب بفرستید اگر هم نتوانستید داخل بله بفرستید و صفحه ۳۰ و ۳۱ را مفاهیم را برای جلسه آینده بنویسید و همراه داشته باشید.