زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا درس زبان در روز شنبه بیستم آبان ماه شامل آشنایی و شناخت ضمایر فاعلی ، ضمایر مفعولی ،قید ، اسم ، صفت و فعل می باشد                               ضمایر فاعلی عبارتند    I , you , he , she , it , we , you , they                     ضمایر مفعولی عبارتند me , you , him , her , it , us , you , them               واژه ی فعل در زبان انگلیسی verb می‌باشد مانند I like him        که I ضمیر فاعلی است که در ابتدای جمله می آید و فعل جمله like است که بعد از ضمیر فاعلی می آید و him ضمیر مفعولی می‌باشد                                                     I like ali, i like my friend, l like cars  اینها نمونه های از کاربرد فعل و ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی می‌باشند                                                            واژه ی اسم در زبان انگلیسی noun می‌باشد                                                     واژه ی قید در زبان انگلیسی adverb می‌باشد                                                 واژه ی صفت در زبان انگلیسی adjective  می باشد ، در این جلسه استاد از صفاتی مانند old یعنی پیر ، young به معنای جوان و beautiful به معنی زیبا نام بردند و مثالی که عنوان کردند شامل موارد زیر می‌باشد                                he is old