تاریخ, هفتم هدف

تاریخ زنگ سوم چهارشنبه

(بسم الله الرحمان الرحیم)                                                                                                                                     آقای مدنی گفتند ابتدا صفحه 111 رابازکنید وبعد سوال تمدن چیست؟ را پرسیدند وبعد بچه ها جواب دادند وبعد آقای مدنی گفتند که شامل معماری و بناها و  آثار هنری و . . .                                                                               آقای مدنی درباره شهر سوخته حرف زدند. سپس درباره ی جیرفت هم حرف زدند ودر آخر فیلمی درباره ی ایلام تمدن آن و چغازنبیل حرف می زد را گذاشتند و گفتند امتحان یکشنبه از درس های 17و18 می آید وتکلیف هم قرار شد فیلم شبی در موزه ی 1 رانگاه کنیم.