عربی, هشتم تلاش

عربی/زبان 1402/8/20

سلام خُوبید ؟

امروز در زنگ چهارم که عربی داشتیم آقای فهامی از در وارد شدند و روی صندلی نشستند . اول امتحان ها را حل کردند و بعد مسابقه ای از روخوانی درس دو پرسش کردند و کسانی که نباختند یکی ، یکی مثبت گرفتند خیلی ممنون که به این مستند گوش کردید خدافظ