فارسی, هفتم هدف

سه شنبه زنگ چهارم فارسی 23آبان هفتم هدف

امروز وقتی اقای مجیدی وارد جلسه شدند بچه ها داشتند در مورد تعطیلی فردا حرف می زدند اقای مجیدی بچه ها را ساکت کردند.

سپس گفتند کار پوچینو را باز کنید صفحه 16 را که باز کریم از یکی از بچه ها سوال 32 را جواب داد بعد یک شماره را گفت اقای مجیدی از روی لیست ان فرد را صدا می زدند.

تا وقتی که اقای مجیدی از سایت خارج شدند بچه ها دوباره شروع به بحث های بی مورد مثل آلودگی هوا و… کردند تا وقتی که دوباره اقای مجیدی وارد سایت شدند و ادامه  صفحه ها را پرسیدند و ما هم جواب دادیم و در آخر از بچه ها خدا حافظی کردند و رفتند.