پیامهای آسمانی, هفتم مسوولیت

یک شنبه زنگ اول 1402/8/7

سلام

امروز برای نمایش دو گروه به استاد ناصری پیام دادند .گروهی که می خواست اول نمایش را اجرا کند به بیرون ازکلاس رفتند تا تمرین کنند انها می خواستند نیکی به پدر و مادر صفحات 50و51 را نمایشش را اجراکنند بعد امدند و اجرا کردند گروه دوم هم رفت به بیرون از کلاس تا تمرین کنند انها می خواستند صفحه ی 54 خوش اخلاقی را نمایش دهند امدند و اجرا کردند بعد که اجرا تمام شد استاد گفتند کتاب ها را دربیاوریم و از یکی از بچه ها خواست تا از اول درس چهارم عبور اسان بخواند او هم خواند او تا انتهای صفحهی 49 خواند  بعد استاد خواست تا اگر کسی سوالی دارد پاسخ دهد سه تا از سوالات بچه ها را جواب دادند و بعد از یکی دیگر از بچه ها خواستند تا صفحات 50و51 را بخواند را بخوانند بعد هم صفحات 52و53 توسط بچه ها خوانده شد وقتی به خوش اخلاقی رسیدیم بعد از خوانده شدن درس تو ضیحاتی دادند و بعد گفتند فعا لیت کلا سی را حل کرده و بعد تا پایان درس پنجم را پیش رفتند و به عنوان تکلیف گفتند نقشه ذهنی درس سوم را بکشند و تا  جمعه ساعت ده شب ارسال کنند