تاریخ, هفتم مسوولیت

چهارشنبه 10 آبان زنگ سوم تاریخ

آن روز ما امتحان هندسه داشتیم برای همین ترتیب زنگ ها متفاوت بود به جای زنگ دوم زنگ سوم  تاریخ داشتیم . آقای مدنی توضیح دادند که در تاریخ دبیرسان دوره ی اول در هرپایه چه بخشی از تاریخ کشورمان را  می خوانیم و اهمیت هر بخش ازتاریخ را توضیح دادند . گفتند تاریخ هر چیز را به دو بخش قبل از یک اتفاق مهم و بعد از آن تقسیم می کنند تاریخ ایران را نیز به دو بخش قبل از ورود اسلام و بعد از آن تقسیم می کنند. ما در هفتم ایران باستان یعنی قبل از ورود اسلام را می خوانیم. بعد کلیپی نشان دادند که  آفرینش جهان را به ماه های یک سال  تبدیل می کرد سپس آفرینش گیاهان و انسان را توضیح داد.  آقای مدنی توضیح دادند که اکثر تمدن ها و پیامبران در ناحیه ی خاورمیانه تشکیل شده است و سپس ویژگی های تمدن ها که مانند حکومت ، خط، و …… را گفتند بعد توضیح دادند که ابتدا انسان ها خوراک خود را از شکار بدست می آوردند سپس که کشاورزی را یاد گرفتند مجبور شدند یکجا نشین و شهر نشین شوند یا هم وقتی یکجا نشین و شهر نشین شدند مجبور شدند کشاورزی کنند