نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش ۱۴۰۲/۸/۱۹

استاد محمدی وارد کلاس شدند

ویژه آقای ثانی گفتند که صفحه ۲۹/۳۰ را بخواند

استاد گروه ۵ را همیار معلم کرد وخواستند از بچه که بیاین و تکلیف هفته گذشته را بخوانند

معلم ل

به ما گفتند که باید دقت کرد که در مقدمه وارد جزییات نشویم

یکی از بچه ها شروع خوبی برای انشاء کرد و استاد گفت صحبت ولحن انشاء تاثیر زیادی دارد

استاد به ما در باره ی تفاوت عنوان با موضوع را گفتند که مثلاً اگر ما اسم جایی را بگیم می شود موضوع اما اگر خصلتی به آن بدهیم عنوان می شود

بعد گفتند باز نویسی =خلاصه یا سفید نویسی

استاد به ما باز نویسی را یاد دادند

ودر نهایت به ما گفتند که صفحه ۳۵را بخوانید و صفحه ۳۶ را بنویسید