نگارش, هفتم مسوولیت

نگارش ۱۴۰۲/۸/۱۱

  • آقای محمدی وارد کلاس شدند  وبا شعری از مولوی شروع کردن که معنا آن  ( خروسان مانند موذن را ستگو هستند و حواسشان هست که کی آفتاب طلوع میکند و اگر تشتی. روی سر آنها بگزاریم آنها بازم می فهمد که کی آفتاب طلوع میکند که مولوی صد ها سال قبل به ساعت بیو لوژییک پی برده بود
  • نوبت گروه ۴ برای همیار معلمی شد و بچه آمدند تا انشای هفته گذشته را بخوانند
  • آقای محمدی به ما ایستگاه فکری را یاد دادند و بعد به صفحه ۲۶و۲۷ را خواندیم
  •  به ما بخش آغازین وبدنه را به ما یاد دادند  و گفتند اگر بخش آغازین ۳خط شد بدنه را ۹ خط بنویسید
  • بعد ما  از انشاء الله یاری. یاد گرفتیم که مردم حکومت را درست می کنند و پادشاه بدون مردم پادشاه نیست
  • تکلیف ما این بود که باید درس ۱-۲-۳را بخوانیم ویرایش هر کدام یک مقدمه ۴ خطی بنویسیم

گروه ۴ بازی تفریحی را طرح کرد که باید یکی از افراد گروه ها بیرون .ویژه را دیگران تقیر دهند و باید فردی که بیرون است آن را بفهمد