مهارت, هفتم مسوولیت

مهارت یکشنبه کار گاه چوب امیر محمد منجوقی

امروز که وارد کلاس شدیم آقای بیات اونجا بودند وانگار عجله داشتند برای ساختن پروژه وتمام کردن آن بچه ها هم مثل آقای بیات عجله داشتند بعد گفتند که هرکس چوب های خودش را بردارد واگر چوب برای دور جا ابزاری میخواهید بردارید وبعد طرز درست کردن را به ما یاد دادند اول باید تخته ای که برای کف وسیله بود را می‌گذاشتیم وبعد  تکه چوب هایی که برای دور تا دور بود را با مته وپیچ به تخته وصل می کردیم تا دور تا دور جا ابزاری را بگیرد  بعد از آن باید یک تکه چوب دیگر را در وسط آن قرار می دادیم  وبعد هم باید دسته هایی که به ما داده می‌شد را به تخته وصل کنیم اما من نتوانستم این کار هارا انجام دهم چو برای هر میز دو دریل بود ومیز ما ۸ نفره بود پس طبیعتا یکم کار ها دیر تر انجام می‌شد برای همین هم من از میز اون طرف هم کمی کمک خواستم که اقای افسری کمکم می‌کرد وباعث شد که کار من خیلی زود تر تمام شود مگر نه اگر به من کمک نمی کرد شاید هیچ کاری الان انجام نشده بود