زندگی, هفتم مسوولیت

شنبه زنگ سوم 20/8/02

اقای دوستی از ما پرسیدند که ایا با آن 4قطعه ی پازل توانستید رابطه ای بین کارهای انجام شده پیدا کنید؟ سپس هر کسی جواب خود را ارائه داد.بعد اقای دوستی خودشان نظری در این باره دادند و بعد نتیجه ی این کار را به ما گفتند. این هم نتیجه:{شناخت و معرفی بهتری نسبت به خود}بعد از چند دقیقه ناگهان اقای دوستی گفتند خبری امده و می روند تا ان را پرینت کنند و به کلاس بیاورند.سپس اقای دوستی 5برگه به 5 گروه دادند. خبر این بود که سیاره ای کشف شده و ما باید یکی از 8شغل مناسب برای ان سیاره را انتخاب میکردیم و برای انتخابمان دلیل میاوردیم . بعد از گذشت این کار جدولی برای خصوصیات خود در اخر دفتر زندگی کشیدیم تا مشخص کنیم که کدام یک از خصوصیاتمان را خودمان یا دیگران میدانیم. تکلیف:{انجام دادن جای خالی صفحه ی 30 کتاب تفکر و سبک زندگی وتکمیل جدول کشیده شده در دفتر زندگی}