قرآن, هفتم مسوولیت

سه شنبه 16 آبان زنگ اول

به نام خدا
استاد وارد کلاس شدند.پس از حضور و غیاب گفتند که صفحه 21 و 22 را باز کنیم.استاد از دست بچه ها ناراحت شدند چون تکالیف هفته پیش را نفرستاده بودند.پس صحبت های استاد راجب این موضوع بچه ها را صدا زدند تا 21 و 22 را بخوانند.سپس وارد صفحه 23 شدیم.صفحه 23 راجب آداب های ظاهری و باطنی برای خواندن قرآن توضیح می داد.بعد استاد فیلمی از آیات 54 تا 60 سوره یونس را گذاشتند.این باهم مثل همیشه آیه ای از ریالرآن را می خواندند و ترجمه می کردند.
آیه این هفته:وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا لَاعِبِینَ یعنی:و [البتّه ما] آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آنهاست، به بازیچه نیافریدیم.سپس صفحه 25 را با بچه ها هم خوانب کردیم.استاد تکلیف جلسه آینده را مشخص کردند. گفتند برای جلسه آیه صفحه 25 را تا یک شنبه در هم هم کلاسی بفرستیم.