اجتماعی, هفتم مسوولیت

زنگ مطالعات 1402/8/20

به نام خدا
امروز وقتی اقای دوستی وارد کلاس شدند درباره مجلس و سه قوه توضیح دادند و بعد گفتند که این سه قوه چه ربطی به یک دیگر دارند و هر یک چه وظایفی دارند. بعد از درس استاد برگه های امتحان ابان ماه را دادند و گفتند که هر کسی را صدا میزنم بیاید و برگه شو بگیره و بعد هرکس که عتراضی دارد بیاید و بگوید. در کلاس فقط یک بیست داشتیم که ان هم امیر علی شیران بود. هر کسی حتی به اشتباه شکایت میکرد. بعد از ان بچه ها نفهمیدند که زنگ خورد و حتی بیشتر انها به زنگصبحانه نرفتند تا شکایتشان را به اقای دوستی بگویند. بعد از زنگ اقای اخوان بچه ها را ازکلاس بیرون کرد و بعد اقای دوستی هم ازکلاس خارج شدند. . پا یا ن