حرفه و فن, هفتم مسوولیت

زنگ اول ۱۰ آبان درس حرفه وفن

به نام خدا

آقای حجابی ابتدای کلاس به گروه چهار گفت که صفحه دومی که قرار بود ارائه بدهید را که صفحه ۹۷کار و فناوری را ارائه بدهید و بعد از آن به ما گفتند که صفحه بعد آن را که مربوط به صفحه‌ای بود که گروه ۴ ارائه داده بودند را گفتند حل کنیم و هر کس تمام سوال‌ها را درست نوشت یک مثبت کلاسی می‌گیرد و در حالی که ما آن صفحه را حل می‌کردیم آقای حجابی یک فیلم در مورد این که با ریشه درخت چه کار می‌توانیم بکنیم گذاشتند که به شکل یک گلدان زیبا در آمد و وقتی فیلم تمام شد صفحه ای که حل کرده بودیم را به آقای حجابی دادیم و آقای حجابی آن هایی که تمام سوال ها را درست حل کرده بودند یک مثبت کلاسی دادند و آخر کلاس هم به ترتیب لیست بچه‌ها را صدا زدند و چای به‌ ها و گزارش نویسی‌ها را دیدند.