هفتم مسوولیت, ورزش

زنگ اول پنجشنبه 11آبان 1402

بچه ها آرام و بدون سر و صدا در اتوبوس سر کردند تا به ورزشگاه رسیدیم و پس از گرم کردن تیم کشی کردیم و بعد بازی ها را آغاز کردیم.
در این بازی ها اله یاری با 5 گل آقای گل شد و تیم سیرانی هم با 13 امتیاز تیم اول شد.
از رویداد های مهم هم یک صحنه ای بود که آقای منجوقی توپ را با سرعت 500 کیلومتر به ساعت به آسمان کوبیدند و توپ در میله های سقف گیر کرد اما بعد از آن آقای ملکی و بچه ها با یک میله توپ را از سقف بیرون کشیدند.
این هفته چون دیدگاه هم به قابلیت ها اضافه شده نامزد بهترین بازیکن میذارم و حق انتخاب را به شما میدم.
آقای اله یاری با پنچ گل زده، آقای سیرانی با بازی سازی زیباشون، آقای اعظمی با دروازبانی خوب، خودم با بازیسازی خوبی که انجام دادم.
در راه برگشت هم هیچ کاری نکردیم فقط بچه ها چند بد و بیرا به حساب گفتند و رسیدیم.