مهارت, هفتم هدف

کارگاه چوب 1402/8/14

بسم الله ارحمان رحیم

در گاه چوب ما چوب های خود را بر داشته و به کار خور یعنی ساخت جعبه ابزار ادامه دادیم هر فرد توانست یک طبقه جعبه ابزار خود را بسازد با اینکه جلسه آخر بود هیچ کس تتوانست جعبه ابزار خود را کامل کند  برای همین توافق کردیم تا یک جلسه دیگر بیاییم و جعبه ابزار های خود را کامل کنیم و استاد دو عدد دسته فلی به ما دادند و گفتند این دو دسته را به بقله های این طبقه پیچ کنید وزنگ خانه که خورد ما چوب های خود را یک گوشه گذاشتیم وکار گاه را تمیز کردیم به خانه رفتیم