تاریخ, هفتم هدف

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

به نام خدا

آقای مدنی دراین زنگ درباره درس ۱۸ حرف زدند وبعد از توضیح متن را خواندیم و بعد مستندی درباره ی گذشته ها بود . مستند درباره ی کهکشان راه شیری و کهکشان، ستاره ها و… بود .

یکی از خانه ها را نشان میداد که درش دربالا ی آن قرار داشت واتاق کوچک سالن کوچک و… داشت