نگارش, هفتم هدف

پنچ شنبه زنگ دوم نگارش ابوالفضل آقا محمد ربیع هفتم هدف

به نام خدا

آقا ی محمدی وارد کلاس شدند این دفعه بیت شعر را نگفتند چون امتحان قرآن  داده بودیم  ووقت رفته بود بعد استاد به گروه 4گفتند جلسهی بعد همیار شوید چون وقت  نداریم وصفحه ی 29.30راخاندیم آن صفحه در بارهی پدر ومادر بود.  وآقا ی جوانی امضاع کرد و آقا ی معصوم  نیا  .وآقای حسینی ، کریم نژاد  و………    خواندند  سه درس اول کتاب را که مقدمه  کرده بودیم  خواندند و بچه ها اعتغاد کردند استاد در باره ی مقدمه توضیحاتی دادند  در صفحهی 29.30.در بارهی پدر ومادر بود مفهوم این بود که پسری بود که که انشا  بود که پسری بود که فکر می‌کرد بهترین انشا را نوشته بود و در آن توضیح داده بود که پدر و مادر برای ما بسیار رحمت کشیدن موقعی که آسیب پذیر بودیم از ما محافظت کردند و موقعی که راه رفتن بلد نبودیم دو قدم راه می‌رفتیم و می‌افتادیم از ما محافظت می‌کردند

تکلیف. صفحه ۳۶ را طبق توضیحات در دفتر بنویسید