فارسی, هفتم هدف

زنگ چهارم فارسی هفتم هدف16 آبان

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند ادامه کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی که در درس اول و روان خوانی کژال بود را به ما گفتند و ما هم در دفتر نوشتیم.

بعد یکی از بچه هاراجب امتحان سوال کرد که از کجا های کتاب می اید اقای مجیدی هم جواب سوال او را دادند و گفتند که از صفحه 9تا صفحه 29 و از کتاب و از کتاب کار هم از صفحه7تا صفحه 17در ازمون می اید.

بعد گفتند که کتاب کار هارا باز کنید و بعد از روی لیست افراد را صدا می زدند تا که جواب سوالات کتاب کار را بدهند.