زندگی, هشتم کوشش

زندگی، یکشنبه ۱۴ آبان

سلام

امروز یکشنبه ۱۴ آبان

آقای فیروزنیا بعد از آمدن به کلاس گفتند که چهارشنبه کلاس جغرافیا برگزار میشود …

سپس به آقای قفقازی گفتند کسانی که باشگاه مغز را آورده‌اند روی یک کاغذ اسمشان را بنویسد و به آقای پورواسعی بدهد. سپس با تمرین هایی با موضوع حافظه بلند مدت کلاس را ادامه دادیم. در آخر، ۵ دقیقه مانده به آخر کلاس، برای شورا به سالن رفتیم و رأی دادیم …

چون از مقامات بالا دستور دادن هر چیزی را ننویسم، بعضی چیزها را ننوشتم 🙂