تجربی, هشتم کوشش

تجربی 1402/2/15

کلاس با نشان دادن اختراع موذن شرع شد.اما باتری هایی که روی اختراع گذاشته بود سوخته بود و آن اختراع کار نکرد.استاد معتمدی درمورد آن اختراع توضیحی جزئی دادند.بعد هم موذن درمورد اجزای داخل دریلی که ساخته بود توضیح داد.بعد آقای معتمدی جواب قریشی را در مورد فوسفور توضیح دادند.فوسفور را در آب نگهداری میکنند و آتش زا است.استاد معتمدی شروع به خواندن شعر مربوط به درس کردند و همه بچه ها از تعجب این که آقای معتمدی این همه شعر حفط هستند تعجب کردند و کلاس کاملا ساکت شد.

بالا خره استاد درس را شروع کردند و تا صفحه 14 پیش رفتند و کلاس را به پایان رساندن.(آخر کلاس گفتند:پوستتان را با امتحانی که در پیش رو دارید میکنم!!!!!.)