فیزیک, هفتم هدف

فیزیک کلاس هدف

سلام آقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و در حین حضور و غیاب تکالیف را هم دیدند بعد چند تا از بچه ها را گفتند تا پای تخته مسئله ها را حل کنند . بعد تکالیف را گفتند که عبارت است از : سوال ۶ و ۱۱ تا ۲۴ صفحه ۲۳ و ۲۴ در دفتر حل شود  .