زندگی, هفتم هدف

زندگی . 1402/08/13 . کلاس هدف . حسین سلیمی

بی نام 

زندگی کلاس هدف حسین سلیی

برنامه پاندای کنج فو کار را برای مان گذاشتند و ما باید برداشتمان را راجب فیلم می نوشتیم . اصلی ترین برداش ها این بود=

باید صبور باشیم ، به حرف بد دیگران اهمیت ندهیم ، فقط نباید قدرت داشته باشیم تا به موفقیت برسیم ، باید اعتماد به نفس داشته باشیم ، با به آرامش و تمرکز در زندگی مان  نیاز داریم ، باید امید داشته باشیم ، کسی را ازار ندهیم تا شاکی شوند ، به بزرگ تر ها احترام بگذیریم ، کینه نداشته باشیم ، از قدرتمان در کار خیر استفاده کنیم . 

سه سوال راجب برداشت ها دادند تا انها را جواب بدهیم =

  1.  اگر قرار باشد اسطوره ی یک داستان باشید کدام خصوصیت شما  را به یک اسطوره تبدیل می کند =
  2. کدام خصوصیت است که شما از زندگی یتان شیفت دیلیت کنید = 
  3. اسطوره های ذهنی شما چه کسانی هستند و به خاطر چه خصوصیت شان انها را دوست می داریم و قبیل دارینم =