نگارش, هفتم هدف

پنج شنبه زنگ دوم نگارش ابوالفضل آقا محمد ربیع

آقا ی محمدی دیر آمدند ووقتی که آمدند   ایشان شعری در باره ی مولوی در مثنوی گفتند و درمورد ان توضیحاتی دادند وبعد بچه ها دونه به دونه آمدند وبرگه ای که آقای محمدی  داده بودند خواندند گروه یک کمک یار معلم شدند وآقای افشاری جای معلم نشست اقای مشفقی امضا می کردند واقای کفعمی. ص نمره می دادند  و بعد درباره برگه ای که اقای محمدی داده بودند که صفحهی شترنجی روی شاه وزیر و…. بود و۸سربازدر باران بودند ودر خاکو گل   وبخاطر  بالا بودن مقام  تبعیز  قابل. می شدند وبعد تکلیف::

درس ۱،۲، ۳ را فارسی را خلاصهی عنوان را در دفتر بنویسیدوبعد کروه یک بازی آماده کرده بودند که برگه ای بود در آن کلمات در هم ریخته  و………