فارسی, هفتم هدف

سه شنبه زنگ چهارم 9آبان هفتم هدف

سلام امروز اقای مجیدی وقتی وارد کلاس شدند گفتند که کتاب ها را باز کنید و سپس شروع به پرسیدن درس دوم و روان خوانی کژال کردند.

قوانین این بود که اگر کسی خط را گم کند دو نمره از 20 نمره کم میشود و اگر هم کلمه ای را اشتباه می خواند 1نمره و اگر اشتباهش را اصلاح می کرد نیم نمره کم می شد.

بعد از گفتن قوانین شروع به پرسیدن کردند پرسیدن هم دو مرتبه بود یک بار بدون گفتن غلط های املایی و بار دیگر اگر کسی اشتباه می خواند درست ان را به فرد می گفتند.

بعد از پرسیدن از کل کلاس بعضی از جا ها را معنی کردند و سپس تکالیف را گفتند تکالیف این بود که تمامی کلمات دارای ارزش املایی را همراه با معنی ان در دفتر بنویسیم تعداد کلمات حداقل 50 تا باشد.