عربی

درس عربی

سلام دوستان عزیز امروز آقای فهامی تکالیف ها را دیدند و درباره نمره ها صحبت کردند اگر کامل باشه 3میگیری اگر ناقص باشه 1/5میگیری و اگر نیاورده باشی 0 میگیری
تمرین های این هفته را حل کردند .
جمع صف میشه صفوف
جمع طریق میشه طرق
جمع طعام میشه عطععم
بعد در تمرین چهارم سیغه های فعل را مشخص کنید .
جعلنا میشه اول شخص جمع
قبلت دوم شخص مفرد
حفظت میشه دوم شخص مفرد
دخلت اول شخص مفرد تدخل میشه اول شخص مفرد