مهارت

چرم

زنگ چرم بود . استاد دیر کرده بود. بچه ها سروصدا می کردند. برای هم گل پایی میانداختند. خلاصه بچه ها خیلی باهم دیگرشوخی میکردند. تا اینکه یک دفعه استاد   امدوخیلی اعصبانی شد. استادگفتندموقعی که من نیستم نبایدشماها کلاس را به هم بریزید. بعدما ازاستاد عضر خواهی کردیم وبعداستادگفتند دیگرتکرار نشود. استاد وسایل رادادندو به ماگفتند جلسه ی قبل بهتون گفتم هرچیزی که ازجلسه ی اول تا الان انجام داده اید را این جلسه بیاورید . بعداستاد دید 90% ازبچه ها نیاورده اند بعد گفتند حتما برای جلسه ی بعد هرچیزی که درست کرده ایدرا باخودتان بیاورید.

بعدانهایی که هنوز جاکارتی را درست نکرده بودند شروع به درست گردن ان شدندوانهایی که جاکارتی رادرست کرده بودند شروع به ساختن هرچیزی که دوست داشتند کردند.

استاد گفتند اگر می خواهید کارتان زیباتر بشود ازدوخت ضبدری استفاده کنید.

 

 

ممنون ازهمراهیتان