عربی, هفتم مسوولیت

عربی ۷آبان

با سلام

امروز آقای ناصری از ما خواستند تا از صفحات ده تا پانزده کتاب ،سوال طرح کنیم، در سه سطح سرباز ،سردار و سپهبد.بعد برگه ها را گرفتن و به صورت اتفاقی هر برگه ای را به یک نفر دادند تا سوالات طرح شده ،حل شود.

ما درحال پاسخ دادن به سوالات بودیم که زنگ خورد و ایشان گفتند در خانه تکمیل کنید و برای جلسه بعد همراه داشته باشید.

در مورد تکلیف(ماموریت) هم گفتند همه ی التمارین درس باید انجام بشود و همین طور قسمت هایی که جای خالی هست و باید پر شود به اضافه ی نقشه ی ذهنی درس.