هفتم مسوولیت

شنبه زنگ آخر فیزیک 1402/8/6

آقای صیاد زاده وارد کلاس شدند و گفتندتکالیفی را که در همکلاسی گذاشته بودم تا در دفتر خود بنویسید را روی میز بگزارید.تکالیف هفته یا قبل نوشتن چند سوال دردفتر بود و جواب دادن به آنها.بعد از این که آقای صیاد زاده تکالیف را دیدند گفتند حالا ما می خواهیم که این سولات را با هم دیگر حل کنیم.بعضی از بچه ها به پایه تخته رفتند و سولات را روی تابلو نوشتند و حل کردند.بعد از آن مرور کوچکی بر درس های قبلی کردیم و آقای صیاد زاده گفتند بچه ها حالا می خواهیم با یک سایت کاربردی آشنا شویم.آقای صیاد زاده گفتند که این سایت برای مباحصی مثل وزن و جرم و… است که برای درس ما مناسب است.بعد از این که آقای صیاد زاده کار با این سایت را به یاد دادند گفتند حالا که چگونگی کار با دستگاه را متوجه شدید از شما می خواهم که از این سایت و از این بخش پنج مسئله طرح کنید و به همراه مسئله هایی که من می گویم در دفتر بنویسید و هفته ی بعد به همراه داشته باشید.زنگ به صدا در آمد و ما از کلاس خارج شدیم.

خدانگهدار